Marksign.lt Terms and Conditions

Šios Naudojimosi Taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos ir galioja nuo 2021 m. spalio 11 d.

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2. Dokumentas – tai skaitmeniniu formatu suformuotas dokumentas, kuris įkeliamas į Platformą pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

1.3. eiDAS Reglamentas – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

1.4. Klientas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Mark Sign teikiamomis paslaugomis ir/ar sudaro su Paslaugų teikėju Paslaugų teikimo sutartį.

1.5. Dokumento validacija – elektroninė paslauga, kuri paprastai teikiama už atlygį ir kurią sudaro: a) eletroninių parašų, elektroninių spaudų arba elektroninių laiko žymų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas, elektroninio registruoto pristatymo paslaugos ir su tomis paslaugomis susiję sertifikatai arba; b) interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimas, patikrinimas ir patvirtinimas, arba; c) elektroninių parašų, spaudų arba su tomis paslaugomis susijusių sertifikatų ilgalaikis išsaugojimas.

1.6. Kvalifikuotas elektroninis parašaselektroninis parašas, kurį sukuria kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo prietaisas ir kuris pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu elektroniniams parašams.

1.7. Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas – tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis.

1.8. Mobilusis parašas – skaitmeninės tapatybės forma, kurios sertifikatai leidžia atlikti elektroninį tapatybės nustatymą ir naudoti elektroninį parašą ir yra susieta su mobiliojo telefono SIM kortele.

1.9. Narys – bet kuris fizinis asmuo, kurį Klientas įtraukia į savo sukurtą Paskyrą ir kuris taip pat gali naudotis Paslaugomis.

1.10. Pasiūlymas – Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas ir Platformoje užfiksuotas Pirkimo arba Paslaugų teikimo pasiūlymas, kai Klientas siekia įsigyti Planą „Lankstus“.

1.11. Paskyra – Kliento sukurta paskyra Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

1.12. Paslaugos – galimybė elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašyti dokumentus.

1.13. Paslaugų teikėjas – UAB Mark ID, juridinio asmens kodas 305098955, registracijos adresas Žalgirio g. 90-100, Vilnius, buveinės adresas Žygio g. 97A, Vilnius.

1.14. Planas – Paslaugų teikėjo siūlomas Paslaugų planas, kurį Klientas, patvirtinęs savo tapatybę, gali pasirinkti atsižvelgiant į parašų kiekį per mėnesį, kainą bei asmenų, kurie naudosis Paslaugomis, skaičių.

1.15. Platforma – nuotolinė aplinka, veikianti adresu https://marksign.lt/ , kurioje Klientas prisijungia siekdamas gauti Paslaugas.

1.16. Privatumo politika – Platformoje patalpintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Platforma. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Platformoje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Platformoje.

1.17. Sertifikatas – Viešasis raktas kartu su papildoma informacija, nurodytas sertifikato profilyje, kurio neįmanoma suklastoti, nes jis užšifruotas naudojantis jį išdavusios sertifikavimo institucijos viešuoju raktu.

1.18. Svetainė – Paslaugų teikėjo administruojama internetinė svetainė adresu https://marksign.lt/ , kuroje Klientas gali prisijungti ir naudotis Paslaugomis.

1.19. Sutartis – Tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis, Klientui pasirinkus įsigyti Paslaugų Planą „Lankstus“.

1.20. Taisyklės – šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Klientams naudojantis Platforma pasirašyti skaitmeninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

2. Taisyklių galiojimas ir keitimas

2.1. Klientas gali naudotis Platforma ir Paslaugomis tik susipažinęs su Privatumo politika bei susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis.

2.2. Klientas, pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau su https://marksign.lt/ sistemos naudojimosi Privatumo politika ir susipažinau bei sutinku su sistemos naudojimosi Taisyklėmis“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte) patvirtina, kad įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam yra aiškios ir suprantamos, jis su Taisyklėmis sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Naudojimosi Platforma Taisykles ir Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Klientui atliekant registraciją, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Kliento asmeninėje paskyroje“.

2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

2.4. Bendrovė turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai – papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais – papildymais Klientas privalo susipažinti ir jų laikytis.

3. Naudojimasis platforma

3.1. Procesas, susijęs su naudojimusi Platforma, susideda iš tokių etapų:

3.1.1. Registracija naujiems Klientams ir/arba Prisijungimas patvirtinant savo tapatybę;

3.1.2. Paskyros sukūrimas ir valdymas;

3.1.3. Plano pasirinkimas arba atsisakymas/keitimas;

3.1.4. Atsiskaitymas;

3.1.5. Dokumento įkėlimas/Dokumento validacijos tikrinimas;

3.1.6. Naujų narių (pasirašančių asmenų įtraukimas);

3.1.7. Išsaugojimas ir pasirašymas.

4. Registracija naujiems klientams arba prisijungimas patvirtinant savo tapatybę

4.1. Užsiregistruoti Platformoje, naudotis ja ir Paslaugomis gali tik Kvalifikuotą elektroninį sertifikatą turintys fiziniai asmenys ir juridinių asmenų atstovai.

4.2. Prisijungimas ir/ar registracija patvirtinant savo tapatybę atliekama pasirenkant Kvalifikuoto elektroninio sertifikato formą. Pasirinkus turimą kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, yra suvedami tokie duomenys:

4.2.1. Smart-ID – pasirenkama šalis, kurioje yra išduotas kvalifikuotas elektroninis sertifikatas bei įvesti savo asmens kodą;

4.2.2. M. parašas – pasirenkama šalis, kurioje yra išduotas kvalifikuotas elektroninis sertifikatas, suvedamas asmens kodas bei telefono numeris.

4.2.3. Klientas, pasirinkęs turimą Kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, toliau vadovaujasi mobiliajame įrenginyje pateikta veiksmų seka.

4.3. Klientas įsipareigoja maksimaliomis pastangomis saugoti savo prisijungimo prie Platformos duomenis, imtis visų prieinamų priemonių duomenų slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu prisijungimo prie Platformos duomenys taptų žinomi tretiesiems asmenims dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.Paskyros sukūrimas ir valdymas

5.1. Klientas, prisijungęs ir/ar prisiregistravęs Platformoje, automatiškai turi sukurtą savo asmeninę Paskyrą, kurioje gali įkelti, išsaugoti, atsisiųsti arba peržiūrėti įkeltus Dokumentus, pasirašyti juos pats ir/ar pakviesti pasirašyti kitus asmenis.

5.2. Tuo atveju, jeigu Klientas yra juridinio asmens atstovas, jis prisijungia kaip fizinis asmuo, naudojantis turimu Kvalifikuotu elektroniniu sertifikatu, ir sukuria juridinio asmens Paskyrą su juridinio asmens pavadinimu bei kitais duomenimis, prie jos pridėdamas papildomus Narius, jeigu tokių yra.

5.3. Naudojantis Paskyra kaip fiziniam asmeniui, Klientas gali atlikti šiuos veiksmus:

5.3.1. Įkelti Dokumentą

5.3.2. Patikrinti Dokumento validaciją;

5.3.3. Išsaugoti Dokumentą;

5.3.4. Pasirašyti Dokumentą;

5.3.5. Pakviesti pasirašyti Dokumentą kitus asmenis;

5.3.6. Peržiūrėti įkeltą Dokumentą;

5.3.7. Pasidalinti Dokumentu su kitais asmenimis;

5.3.8. Atsisiųsti pasirašytą Dokumentą.

5.4. Naudojantis Paskyra kaip juridinio asmens atstovui, Klientas gali atlikti šiuos veiksmus:

5.4.1. Įkelti Dokumentą;

5.4.2. Patikrinti Dokumento validaciją;

5.4.3. Išsaugoti Dokumentą;

5.4.4. Pasirašyti Dokumentą

5.4.5. Pakviesti pasirašyti kitus asmenis;

5.4.6. Peržiūrėti kitų Narių įkeltą Dokumentą, jeigu jam suteikta tokia prieigos teisė;

5.4.7. Pasidalinti Dokumentu su kitais asmenimis;

5.4.8. Atsisiųsti savo arba kitų narių pasirašytą Dokumentą, jeigu jam suteikta tokia prieigos teisė;

5.4.9. Pridėti naujus narius prie Paskyros;

5.4.10. Priskirti naujam Nariui rolę, taip suteikiant jam atitinkamas prieigos teises:

5.4.10.1. Administratorius – suteikiama prieiga prie visų įkeltų Dokumentų bei Paskyros valdymo;

5.4.10.2. Vadovas – suteikiama prieiga tik prie jam skirtų ir jo paties įkeltų Dokumentų;

5.4.10.3. Darbuotojas – suteikiama prieiga tik prie jam skirtų ir jo paties įkeltų Dokumentų;

5.4.10.4. Visos kitos prieigos teisės, kurias sukuria administratorius ir priskiria atitinkamiem asmenims.

5.4.11. Pašalinti narį, jeigu jam suteikta administratoriaus prieigos teisė.

5.5. Klientas, kuris naudojasi Paskyra kaip juridinio asmens atstovas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę atstovauti juridinį asmenį, jo vardu pasirašyti Dokumentus, pridėti papildomus Narius prie Paskyros, Paskyroje saugoti juridinio asmens Dokumentus, gauti bei apmokėti PVM sąskaitas-faktūras bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus naudotis Paslaugomis juridinio asmens vardu. Šiame punkte nurodytu teisiniu pagrindu Klientas, atstovaudamas juridinį asmenį, patvirtina ir garantuoja, kad Paslaugų teikėjui pagrįstai pareikalavus pateikti atstovavimo pagrindą, Klientas galės tokį Paslaugų teikėjo pareikalavimą įvykdyti.

6. Plano pasirinkimas arba atsisakymas/keitimas

6.1. Klientas, užsiregistravęs Platformoje ir/ar patvirtinęs savo tapatybę, kaip tai nurodyta Taisyklių 4.2. punkte, norėdamas pasinaudoti Paslaugomis turi pasirinkti paslaugų Planą, kurio pagrindu bus naudojamasi Paslaugomis, gaunamos sąskaitos ir vykdomi atsiskaitymai.

6.2. Siūlomi Planai yra šie:

6.2.1. „Startui“ – šis Planas parenkamas automatiškai, kai Klientas prisijungia prie Platformos pirmą kartą. Šis Planas skirtas Klientui, kuris nori išbandyti Platformą, Paslaugų kokybę ir kuriam nėra poreikio pasirašyti daug dokumentų per mėnesį. Planas Startui yra nemokamas visais atvejais;

6.2.2. „Profesionalui“ – šis Planas yra skirtas Klientui, kuris reguliariai pasirašinėja dokumetus. Jį galima naudoti tik vienam asmeniui ir papildomų Narių įtraukti nėra galimybės;

6.2.3. „Komandai“ – šis Planas skirtas įmonei ar nedidelei organizacijai, kuri dokumentus valdo komandoje. Naudojantis šiuo Planu Klientas gali įtraukti papildomus Narius už papildomą mokestį;

6.2.4. „Lankstus“ – pasirinkus šį Planą Klientas pasirašo paslaugų teikimo sutartį su Paslaugų teikėju, pagal kurią yra numatomos visos bendrosios ir specialiosios Paslaugų teikimo sąlygos.

6.3. Klientui pasirinkus Planus, nurodytus Taisyklių 6.2.2., 6.2.3. punktuose, būtina užpildyti Platformoje pateiktą mokėtojo formą ir pasirinkti laikotarpį, kuriam yra įsigijamas Planas, t. y. mėnesinis arba metinis, ar Planas yra perkamas fizinio asmens ar juridinio asmens vardu ir tuomet paspausti laukelį „Pirkti“.

6.4. Pasirinkus Paslaugų planus, nurodytus Taisyklių 6.2.2., 6.2.3. punktuose, Klientas bet kuriuo metu naudojantis Planu turi galimybę įsigyti papildomų parašų, kurių įkainiai yra nurodyti Platformoje prie Plano specifikacijos aprašymo.

6.5. Tuo atveju, jeigu Klientas nori naudotis Planu „Lankstus“, prieš tai jis turi pateikti užklausą Paslaugų teikėjui pagal Platformoje pateiktą užklausos formą, kurioje prašoma nurodyti vardą, el. paštą, telefono numerį bei įrašyti savo žinutę ir/arba klausimus Paslaugų teikėjui. Klientui pasirinkus šį Planą, Paslaugų teikėjas ir Klientas pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurioje numatomos bendrosios ir specialiosios sąlygos, o būtent: Paslaugų teikimo objektas; Paslaugų teikimo apimtis; Paslaugų teikėjo ir Kliento teisės ir pareigos; atsiskaitymų tvarka bei terminai, sistemos integracijos funkcionalumai ir kt.

6.6. Plano atsisakymas vyksta tokia tvarka:

6.6.1. Pasirinkus bet kurį Planą, nurodytą Taisyklių 6.2.2., 6.2.3. punktuose Klientas gali Plano atsisakyti bet kuriuo metu savo Paskyroje pasirinkdamas funkciją „Baigti prenumeraciją“;

6.6.2 Pasirinkus planą „Lankstus“, Plano atsisakymas yra atliekamas Sutartyje nurodytais pagrindais ir tvarka.

6.7. Plano keitimas vyksta tokia tvarka:

6.7.1. Klientas savo Paskyroje turi rinktis modulį „Paslaugų planai“, pasirinkti norimą Planą, užpildyti visus reikalingus duomenis, kaip tai nurodyta šiame Taisyklių skyriuje ir tuomet naujas įsigytas Planas aktyvuosis iš karto po atlikto apmokėjimo. Tokiu atveju ankstesniojo Plano įsigyti papildomi parašai yra perkeliami naujajam Planui. Jeigu ankstesniojo Plano parašai nebuvo išnaudoti jų likutis naujajam Planui nėra perkeliamas.

6.8. Pasirinkus bet kurį Paslaugų Planą, jis yra aktyvuojamas tik po to, kai Paslaugų teikėjas faktiškai gauna apmokėjimą.

7. Atsiskaitymas

7.1. Atsiskaitymas už Paslaugas atliekamas tokia tvarka:

7.1.1 Klientui pasirinkus Planus, nurodytus Taisyklių 6.2.2., 6.2.3. punktuose, Platformoje pateiktoje mokėtojo informacijoje yra būtina nurodyti banko kortelės duomenis, nuo kurios, priklausomai nuo pasirinkto Plano įsigijimo laikotarpio, bus atliekami automatiniai nuskaitymai. Tuo atveju, jeigu:

7.1.1.1. Pasirenkamas mėnesinis Planas – pinigai yra nuskaitomi kiekvieną mėnesį iki kol Klientas Paslaugų atsisako šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Klientui naudojantis mėnesiniu Planu, Paslaugų teikėjas nuskaito atitinkamą pinigų sumą nuo Kliento banko kortelės ir pateikia PVM sąskaitą-faktūrą iki einamojo mėnesio 10 dienos.

7.1.1.2. Pasirenkamas metinis Planas – yra nuskaitoma suma už visus kalendorinius metus iš karto. Šiuo atveju Klientui yra pateikiama viena PVM sąskaita-faktūra iki einamojo mėnesio 10 d. už visą sumokėtą sumą. Pinigų nuskaitymas atliekamas kiekvienais metai, iki tol kol Klientas nenutraukia Paslaugų naudojimo arba Paslagų teikėjas nesustabdo Paslaugų teikimo šių Taisyklių 6 dalyje numatyta tvarka.

7.1.2. Klientui pasirinkus planą „Maksimalus“ atsiskaitymas vyksta sutartyje nurodyta tvarka ir terminais, apmokant Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.

7.1.3. Jeigu Paslaugų teikėjui nepavyksta atlikti automatinio pinigų nuskaitymo, kaip tai numatyta Taisyklių 7.1.1. punkte, Planas nėra aktyvuojamas ir pateiktas užsakymas yra anuliuojamas. Klientas, norėdamas iš naujo įsigyti Planą, turi pateikti naują užsakymą.

8. Dokumento įkėlimas/dokumento validacijos patikrinimas

8.1. Klientas, norėdamas įkelti Dokumentą pasirašymui arba validacijos patikrinimui, savo Paskyroje turi pasirinkti modulį „Dokumentai“ ir „Įkelti Dokumentą“.

8.2. Galimi PDF, ASICE, BDOC ir kiti Paslaugų teikėjo Platformoje nurodyti Dokumentų formatai kurių dydis nerviršija 10 MB.

8.3. Įkėlus Dokumentą į Platformą, yra sugeneruojama Dokumento informacija, parašo nustatymai, Narių įtraukimo funkcija, Dokumento validacijos tikrinimo funkcija bei atvaizduojamas įkeltas Dokumentas.

8.4. Prie Dokumento informacijos yra nurodoma: Dokumento pavadinimas, tipas, Dokumentą įkėlusio asmens vardas pavardė, galimybė priskirti kategoriją bei statusas.

8.5. Parašo nustatymai leidžia Klientui pasirinkti Parašo atvaizdavimo vietą, kuri gali būti: pirmojo lapo viršuje, paskutiniojo lapo viršuje arba pasirinkti parašo neatvaizduoti.

8.6. Norint patikrinti Dokumento validaciją, Klientas turi pasirinkti modulį „Tikrinti dokumentą“. Pasirinkus šią funkciją Platforma sugeneruoja Klientui informaciją apie Dokumente esančių parašų galiojimą. Aiškumo tikslais, Dokumento validacijos funkcija gali naudotis kiekvienas užsiregistravęs arba prisijungęs Klientas, nepriklausomai nuo pasirinkto Plano.

9. Naujų narių (pasirašančių asmenų įtraukimas)

9.1. Klientas, įkėlęs Dokumentą taip kaip tai nurodyta Taisyklių 8 dalyje, gali jį pasirašyti pats arba pakviesti naujus Narius pasirašyti, nustatyti pasirašymo eiliškumą;

9.2. Siekiant pakviesti naujus Narius pasirašymui, Klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

9.2.1. Pasirinkti pasirašymo eiliškumą, jeigu toks reikalingas. Tokiu atveju, pakvietus Narius tam tikra eilės tvarka, pakvietimą pasirašyti Dokumentą Narys gaus tik tada, kai prieš jį esantis Narys bus Dokumentą pasirašęs;

9.2.2. Jeigu pasirašymo eiliškumas nėra reikalingas, Klientas iš karto renkasi funkciją „Pridėti naujų narių“ ir prideda Narius arba iš kontaktų sąrašo arba suvedant Nario duomenis, kai kviečiama el. paštu.

9.2.3. Maksimalus pasirašančių Narių skaičius yra 16. Jeigu Klientas nori pakviesti daugiau Narių, Platforma atsiunčia įspėjimą, kad didesnis skaičius parašų nebus atvaizduojamas.

10. Išsaugojimas ir pasirašymas

10.1. Klientui atlikus visus veiksmus, kiek tai reikalinga, nurodytus Taisyklių 8 ir 9 dalyse, Dokumentas yra pasirašomas pasirenkant funkciją „Išsaugoti ir pasirašyti“. Pasirinkus šią funkciją, išsiunčiami pakvietimai el. paštu naujiems Nariams vienu kartu, jeigu pasirašymo eiliškumas nėra pasirinktas arba išsiunčiamas pirmasis pakvietimas pasirašyti, jeigu pasirašymo eiliškumas yra pasirinktas, arba jeigu pasirašo pats Klientas, jis tą gali padaryti iš karto, kai tik pasirenkama išsaugojimo ir pasirašymo funkcija.

10.2. Kai visi Nariai pasirašo dokumentus , Klientas į savo el. paštą gauna informacinį pranešimą, kuriame norodoma, kad visi asmenys pasirašė Dokumentą

10.3. Gavus informacinį pranešimą apie pasirašytą Dokumentą, Klientas bei visi kiti pasirašę Dokumentą Nariai, prisijungę prie savo Paskyros gali atsisiųsti pilnai pasirašytą Dokumentą.

10.4. Tuo atveju, jeigu Klientas įkeltą Dokumentą nori tiesiog išsaugoti savo Paskyroje, renkamasi funkcija „Išsaugoti“. Klientas išsaugojęs Dokumentą galės jį pasirašyti arba pakviesti kitus Narius bet kuriuo metu, prisijungęs prie savo Paskyros.

11. Duomenų saugumo nuostatai

11.1. Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti.

11.2. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jo Duomenis, pateiktus siekiant naudotis Paslaugomis, Paslaugų teikėjas valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

11.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis registracijos, tapatybės nustatymo, Pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo, Paslaugų teikimo tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; asmens / įmonės kodas; elektroninio pašto adresas; adresas; banko sąskaitos numeris; banko kortelės numeris ir kita informacija, kurią Klientas savarankiškai patalpina Paskyroje arba bet kokiais kitais būdais perduoda Paslaugų teikėjui, siekdamas gauti Pasiūlymą ar naudotis Paslaugomis.

11.4. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis registracijos, tapatybės nustatymo ir Dokumento rengimo paslaugos suteikimo tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; asmens / įmonės kodas; adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas.

11.5. Klientas yra informuotas, kad Paslaugų teikėjas gautų ir tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas. Kreditoriaus Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka gavus Kliento sutikimą. Kliento sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Paslaugų teikėjas šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Klientui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Paslaugų teikėjo veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Paslaugų teikėjui Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

11.6. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas Reglamente numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Klientas tai gali padaryti pateikęs rašytinį prašymą Paslaugų teikėjui Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

11.7. Tuo atveju, jeigu Klientas siekia pakeisti tuos Asmens duomenis, kurie susiję su Kvalifikuoto elektroninio sertifikato duomenimis, t. y. vardas pavardė, jis privalo kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių dėl šių Asmens duomenų pakeitimo.

11.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinta bendradarbiavimo pagrindu. Tretiesiems asmenims Kliento duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

12. Atsakomybė

12.1. Klientas yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Klientas pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento turimo kvalifikuoto elektroninio sertifikato veikimo techninius gedimus, dėl kurių gali sutrikti naudojimąsis Paslaugomis.

12.3. Nesilaikydamas Taisyklių, Klientas prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių.

12.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento patirtus nuostolius, jei jie patirti nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Klientui buvo suteikta.

12.5. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius Paslaugų trikdžius ar programinės įrangos klaidas ir bet kokias su tuo susijusias išlaidas, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar prarastą pelną, ir nemoka kompensacijų dėl nepatogumų, su kuriais Klientas gali susidurti.

13. Intelektinė nuosavybė

13.1 Platforma ir teisės į ją yra Paslaugų teikėjo intelektinės nuosavybės rezultatas, saugomas intelektinę nuosavybę reglamentuojančiais teisės aktais.

13.2 Klientas ir kitos trečiosios šalys gali naudoti Paslaugų teikėjo prekės ženklą, pavyzdžiui, logotipus ir firminį pavadinimą tik gavusios išankstinį rašytinį Paslaugų teikėjo sutikimą prieš juos paskelbdamos publikacijose ir interneto svetainėse.

14. Paslaugų nutraukimas

14.1 Klientas gali nustoti naudotis Paslaugomis bet kuriuo metu, jeigu jis naudojasi Paslaugų Planu, apibrėžtu Taisyklių 6.2.1. punkte be jokio papildomo raštiško įspėjimo.

14.2 Tuo atveju, jeigu Klientas siekia nutrauki naudojimąsi Paslaugomis pagal Planus, apibrėžtus Taisyklių 6.2.2. ir 6.2.3. punktuose, jis tai gali padaryti Taisyklių 6.6.1. numatyta tvarka. Nutraukus Paslaugų naudojimąsi sumokėta Paslaugų kaina nėra grąžinama, nepriklausomai nuo to ar Paslaugų Planas buvo užsakytas mėnesiniam ar metiniam laikotarpiui.

14.3 Kai Klientas siekia atsisakyti teikiamų Paslaugų naudojantis Planu „Lankstus“, tai jis gali padaryti Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

14.4 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Klientas neatsiskaito su Paslaugų teikėju per šių Taisyklių 7 dalyje numatytą terminą.

14.5 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą apie tai nepranešus, jeigu Klientas arba Narys pažeidžia šias Paslaugų teikimo sąlygas arba Paslaugomis naudojasi neteisėtiems tikslams pasiekti.

15. Nenugalima jėga (Force Majeure)

15.1. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei iš to kylančias teisines pasekmes reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatos, o nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo.

15.2. Paslaugų teikėjas neatsako už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą arba dalinį neįvykdymą dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, išvengti ar pašalinti bet kokiomis priemonėmis (nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)). Susidarius tokioms aplinkybėms, terminas Paslaugų teikėjo įsipareigojimams įvykdyti pratęsiamas.

15.3. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) Paslaugų teikėjas praneša Klientui per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateiks įrodymus, kad buvo imtasi visų pagrįstų veiksmų ir atsargumo priemonių išlaidoms ar neigiamoms pasekmėms sumažinti. Be to, nustatysime galimus terminus įsipareigojimams įvykdyti. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms vykdyti įsipareigojimus, taip pat pateikiamas pranešimas.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Klientas yra informuotas, kad tuo atveju, jeigu jo Paskyra Platformoje yra neaktyvi daugiau kaip 6 mėnesius, o būtent, yra pasibaigęs Plano galiojimas arba yra nutraukta Plano „Lankstus“ Sutartis, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę ištrinti Kliento Paskyrą. Ištrynus Kliento Paskyrą, yra panaikinami visi jo įkelti Dokumentai bei duomenys. Klientui norint naudotis Paslaugomis po Paskyros ištrynimo, jis turės atlikti naują registraciją.

16.2. Paslaugų teikėjas nepareiškia ir negarantuoja, kad bet kuris konkretus kainodaros planas bus siūlomas neribotą laikotarpį ir Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apie tai iš anksto nepranešęs keisti kainodarų Planuose numatytas kainas arba funkcijas ir pasirinkimus. Šie pakeitimai nėra savaime taikomi esamiems Planams. Nauja kainodara ir Pasiūlymai yra taikomi Klientams užsisakant naujus Planus ir/ar papildomus Parašus.

16.3. Šioms Naudojimosi taisyklėmis Kliento ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo sąlygoms ir jų aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.4. Bet kokie nesutarimai ir ginčai tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl šių Naudojimosi taisyklių sprendžiami draugiškomis šalių pastangomis. Jei Šalims nepavyksta susitarti, visi neišspręsti ginčai, nesutarimai ir reikalavimai dėl šių Naudojimosi taisyklių ar susiję su jomis, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Jei turite bet kokių klausimų, pastebėjimų ar skundų dėl šių Naudojimosi taisyklių, galite susisiekti su mūsų komanda el. paštu info@marksign.lt